ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

Jäger Temetkezési Szolgáltató Kft. (székhely: 7370 Sásd, Rákóczi Ferenc u. 19., képviseli: Jäger Zoltán) az általa kezelt személyes adatok biztonságának érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel az alábbi szabályzatot („Szabályzat”) alkotja.

 

 1. A szabályzat hatálya

1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Jäger Temetkezési Szolgáltató Kft. teljes működésére, minden vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyre, szervezeti egységére, a céggel kapcsolatba kerülő személyekre, valamint minden általa alkalmazott informatikai eszközre és szoftverre.

2) A Szabályzat 2020. május 25. napján lép hatályba. A Jäger Temetkezési Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója intézkedik a Szabályzat helyben szokásos módon történő kihirdetéséről.

3) A Szabályzat az ügyvezető igazgató további intézkedéséig érvényben és hatályban marad.

 

 1. § Értelmező rendelkezések

Info tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és uniós szabályozás

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – , valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható

személyes irat: minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a munkavállalói jogviszony létesítésekor (ideértve az alkalmazotti jogviszony létrehozását, kezdeményező iratokat is), fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és az alkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz

különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat 

hozzájárulás:  az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza, és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyémyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

 

3§ Az adatvédelem feladata

1) Az adatvédelem körében a Jäger Temetkezési Szolgáltató Kft. mint adatkezelő feladata meghatározni az általa kezelt természetes személyekre vonatkozó személyes adatok adatkezelésének módját, valamint biztosítani az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozni a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

 

 1. § Az adatkezelés elvei

1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

 1. § Az adatkezelés célja

1) A Jäger Temetkezési Szolgáltató Kft. által a személyes adatok kezelésének célja az alábbi:

 1. a) Jäger Temetkezési Szolgáltató Kft. által végzett tevékenység, nyújtott szolgáltatás elérhetővé tétele;
 2. b) az átvett, illetve igénybe vett termékek, szolgáltatások ellenértékének kiszámlázása;
 3. c) a kiszámlázott, de meg nem fizetett ellenérték beszedése, érvényesítése;
 4. d) marketing célból történő megkeresés.

 

 1. § Az adatkezelés jogalapja

1) Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben –

helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

2) Különleges adat kezeléséhez az érintett írásbeli hozzájárulása szükséges.

3) Jäger Temetkezési Szolgáltató Kft. adatkezelése kizárólag az érintett személyek önkéntesen átadott adatain és a fenti törvényi hozzájárulás alapján történik.

 

 1. § Az adatkezelők köre, jogosultsága

1) Az adatkezelők körét, a betekintési jogosultságot a melléklet tartalmazza. Az ügyvezető igazgató betekintési jogosultsága és felelőssége a munkavállalókra vonatkozó általános szabályok szerint alakul. Eszerint az ügyvezető igazgató a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

 

 1. § A személyes adatok kezelése

1) Jäger Temetkezési Szolgáltató Kft. az egyes szerződésekben meghatározott adatokon túl a következő személyes adatokat kezeli:

 1. a) a tulajdonosok, polgármesterek, jegyzők, önkormányzati dolgozók címe elérhetősége;
 2. b) a megrendelők címe, elérhetősége;
 3. c) a munkatársak címe, elérhetősége, családi adatai;
 4. d) plébánosok, lelkészek, polgári szónokok címe, elérhetősége.

 

 1. § Adatfeldolgozás és adattovábbítás

1) Az érintett személy személyes adatai közül az adatkezelés céljához szükséges adatok átadhatók (adattovábbítás) a következők részére:

 1. a) a megrendelők által engedélyezett adatok továbbadhatóak harmadik személy részére;
 2. b) plébánosok, lelkészek, polgári szónokok elérhetősége a megrendelők részére.

2) A jelen pont alapján átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőkre Jägeri Temetkezési Szolgáltató Kft.-vel azonos titoktartási kötelezettség vonatkozik.

 

 1. § Az adatok kezelésének határideje, adattárolás

1) Személyes adatokat csak a célhoz kötöttség fennállásáig lehet tárolni, illetve kezelni.

2) Minden olyan dokumentumot, és/vagy e dokumentumok informatikai rendszerben rögzített adattartalmát, amelyek gazdasági esemény megtörténtét dokumentálják, és így számviteli bizonylatnak minősülnek, a JägerTemetkezési Szolgáltató Kft. a mindenkor hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott őrzési időig tárolja. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen az alábbiak: szerződések, számlák, bizonylatok, ellenőrzések, vizsgálatok dokumentumai.

 

 1. § Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések

1) A Jäger Temetkezési Szolgáltató Kft. minden szükséges intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülése elleni védelméért.
 

 1. § Az érintettek jogai és érvényesítésük

1) Bármely személy, akinek személyes adatát a Jäger Temetkezési Szolgáltató Kft. kezeli, kérheti az adatkezelőtől

 1. a) a személyes adatai kezeléséről szóló tájékoztatást;
 2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy

zárolását.

2) A Jäger Temetkezési Szolgáltató Kft. az érintett személy kérelmére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
az adatfeldolgozó nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

3) A Jäger Temetkezési Szolgáltató Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

4) A tájékoztatás megtagadása esetén a Jäger Temetkezési Szolgáltató Kft. írásban közli az érintett személlyel, hogy a felvilágosítás megtagadására milyen rendelkezés alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Jäger Temetkezési Szolgáltató Kft. tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz („Hatóság”) fordulás lehetőségéről.

5) Ha az érintett személy által közölt személyes adat téves, és a Jäger Temetkezési Szolgáltató Kft. rendelkezésére áll a helyes adat, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

6) A személyes adatot törölni kell, ha

 1. a) kezelése jogellenes;
 2. b) az érintett személy ezt kéri;
 3. c) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben

meghatározott határideje lejárt;

 1. d) azt bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

7) Törlés helyett a Jäger Temetkezési Szolgáltató Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

8) A helyesbítésről, zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

9) Ha a Jäger Temetkezési Szolgáltató Kft. az érintett személy helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a JägerTemetkezési Szolgáltató Kft. tájékoztatja az érintett személyt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről

 

. 13. § Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

1) Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó

jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

 1. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás

vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint

 1. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

2) A Jäger Temetkezési Szolgáltató Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

3) Ha a Jäger Temetkezési Szolgáltató Kft. az érintett személy tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

4) Ha az érintett személy a Jäger Temetkezési Szolgáltató Kft. döntésével nem ért egyet, illetve ha a Jäger Temetkezési Szolgáltató Kft. a határidőt elmulasztja, az érintett személy a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

 1. § Az adatvédelmi szabályok megsértésének esetei

1) Az adatvédelmi szabályok megsértésének esetei különösen az alábbiak:

 1. a) a szabályozás megsértéséből származó jogosulatlan és/vagy célhoz kötöttség nélküli

adatkezelés, adattovábbítás vagy adatátadás;

 1. b) gondatlan magatartás nyomán illetéktelen hozzáférés személyes adatokhoz;
 2. c) az adat- és informatikabiztonsági szabályzatban foglaltak be nem tartása miatt

bekövetkezett adatvesztés, adatsérülés;

 1. d) jogosulatlan vagy céltól eltérő adatkezelés.

 

 1. § Az alkalmazott jogai és kötelezettségei

1) A munkavállaló saját személyi anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását. Tájékoztatást kérhet személyi irataiba történő betekintésről, adatszolgáltatásról, személyi anyagának más szervhez történő megküldéséről.

2) A munkavállaló az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását írásban kérheti. Az alkalmazott felelős azért, hogy az általa a munkáltató részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek.

3) A munkavállaló az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles írásban tájékoztatni a munkáltatót, aki köteles intézkedni az adatok aktualizálásáról.

 

 1. § Záró rendelkezések

1) A jelen Szabályzat rendelkezéseit a Jägeri Temetkezési Szolgáltató Kft. minden munkatársa köteles megismerni és maradéktalanul betartani.

 

Sásd, 2020. május 20.

Ügyvezető igazgató